Author: admin

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานสถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลพระเสด็จปี 2565

ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลพระเสด็จปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2565

เอกสารแนบท้าย ประกาศอนุกรรมการประจำจังอุตรดิตถ์

เอกสารแนบท้าย ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายโท รอดยาง – คลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ 5

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายโท รอดยาง – คลองหนองแปดหาบ หมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื้อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื้อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565

รายงานสถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564

1. มกราคม 2564

2. กุมภาพันธ์ 2564

3.มีนาคม 2564

4. เมษายน 2564

5. พฤษภาคม 2564

6 มิ.ย.64

7 ก.ค.64

8 ส.ค.64

9 ก.ย.64

10 เดือน ตุลาคม 2564

11 เดือน พฤศจิกายน 2564