Author: admin

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายโท รอดบาง – คลองหนองแปดหาบ ม. 5)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายโท รอดบาง – คลองหนองแปดหาบ ม. 5)

>> กำหนดวันตรวจรับพัสดุสายซอยบ้านนายโท รอดบาง – คลองหนองแปดหาบ ม. 5

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายสุบิน สอนอินทร์

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซยบ้านนายสุบิน สอนอินทร์ หมู่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

>> ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคาโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายสุบิน สอนอินทร์

เทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม.ซ.ม. บนถังน้ำใส ขนาด 14 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 (น้ำพุ)

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงสร้างระบบกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 (น้ำพุ)

สัญญาจ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลิ่งต่ำ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

สัญญาจ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงนจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงนจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ

>>  ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงนจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม.ซม. บนถังน้ำใส ขนาด 15 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 น้ำพุ ตำบลทุ่งยั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม.ซม. บนถังน้ำใส ขนาด 15 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 น้ำพุ ตำบลทุ่งยั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล หมู่ 8

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม.ซม. บนถังน้ำใส ขนาด 15 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 น้ำพุ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม.ซม. บนถังน้ำใส ขนาด 15 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 น้ำพุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

>> ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ม.8 (น้ำพุ) ตำบลทุ่งยั้ง)

>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ม.8 (น้ำพุ) ตำบลทุ่งยั้ง)