ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1

>>>รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ขอเชิญประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร เทศบาลตำบลพระเสด็จ

ขอเชิญประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร เทศบาลตำบลพระเสด็จ

1.หนังสือเทศบาลตำบลพระเสด็จ ที่ อต 54501/ว 58 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร เทศบาลตำบลพระเสด็จ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

Meeting ID : 830 9786 3103

Passcode : v4dgtZ

โครงการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น และดีมาก ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ

โครงการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น และดีมาก ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ขออนุมัติจัดทำโครงการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงนระดับดีเด่นและดีมาก

2. โครงการกิจกรรมยกย่องเชิดขูเกียรติบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

ขอประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2565

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2565

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>>> ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ประเภทของผู้ในส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS ในขั้นตอนการทำแบบสำรวจผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

>>> ขั้นตอนการทำแบบสำรวจผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลพระเสด็จปี 2565

ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลพระเสด็จปี 2565