กิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ด้วยเทศบาลตำบลพระเสด็จได้มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ตามประกาศกำหนดประชุมสภา ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยร้อยตรีพงศ์วินิจ ไพจิตรกุญชร ประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เป็นประธานที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.

การประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลพระเสด็จ

ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระเสด็จ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ

ด้วยในวันนี้ (วันที่ 9 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร เทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยจัดการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระเสด็จ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยมีสมาชิก อปพร. เขตพื้นที่เทศบาบลตำบลพระเสด็จ เข้าประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร เทศบาลตำบลพระเสด็จในครั้งนี้

Continue reading

วันเทศบาล ประจำปี 2565

วันเทศบาล ประจำปี 2565

ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลพระเสด็จได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีท่าน ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

                    เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ กิจกรรมทำพิธีไหว้ศาลพระพรหม ,ศาลพระภูมิ ,ศาลเจ้าที่ และทำพิธีไหว้แม่ย่านางรถ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานทุกคน นำโดย ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชาชนในเขตพื้นที่  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                    เวลา  09.30 – 12.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และกิจกรรมเทศนาสอนธรรมะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานและเพื่อใช้ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างมีความสุข  เทศนาสอนธรรมโดยเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์จากวัดวรดิตถาวาส (ตลิ่งต่ำ) เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาล ตลอดจนความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ นำโดย ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชาชนในเขตพื้นที่  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                    เวลา  13.00 น. กิจกรรมการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันเทศบาล นำโดย ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ

                    เวลา 13.30 น. กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตามโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                    เวลา 14.00 – 15.30 น. กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่พนักงานเทศบาลที่มีผลการ  ปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก จำนวน 34 ราย ตามโครงการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี เพิ่มเติม (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 34 ราย ดังนี้

– ระดับดีเด่น     จำนวน         29  คน

– ระดับดีมาก     จำนวน          5  คน

เวลา 14.00 – 15.30 น. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่พนักงานจ้างเหมาบริการที่มีผลงานดีเด่น  โดยคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาได้กอง/สำนัก ไม่เกินร้อยละ 30 ของพนักงานจ้างเหมาบริการที่สังกัดอยู่ ทั้งนี้ ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ได้ จำนวน 1 คน และร้อยละ 1.5 ได้ จำนวน 2 คน โดยมีจำนวนพนักงานจ้างเหมาบริการ ที่เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น

ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี  นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ ระบุว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และเชิดชูเกียรติคุณของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติราชการ/ภารกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี (model) ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและเพื่อเป็นการสร้างองค์กรที่ดีควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) เป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป

กิจกรรมวิ่ง ปั่น ปันสุข

กิจกรรมวิ่ง ปั่น ปันสุข

ด้วยในวันพุธที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๔ กิ่งกาชาดอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่ง ปั่น ปันสุข เพื่อออกเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ หมู่ที่ 5,7,8,9,10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายปรัญชา  เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นางจินดารัตน์  เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565
ในวันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยเทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ในวันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นางเรณู อินศิริ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน นายอำเภอลับแล เป็นผู้เปิดประชุมฯ ในครั้งนี้

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ด้วยเทศบาลตำบลพระเสด็จได้มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ตามประกาศกำหนดประชุมสภา ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยร้อยตรีพงศ์วินิจ ไพจิตรกุญชร ประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เป็นประธานที่ประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ประจำปีงบประมาณ 2565
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 25 ตุลาคม 2564
ณ อาคารธรรมาธิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยมีร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานสถานะทางการเงินและพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแล และได้มีการมีการเสนอ Care Plan ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยผู้จัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (CM)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 25 ตุลาคม 2564
ณ อาคารธรรมาธิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานสถานะทางการเงินและพิจารณาโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล ได้มีการมีการเสนอ Care Plan ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ จำนวน 18 ราย โดยผู้จัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (CM)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบึงมาย ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ในวันนี้ (ในวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้จัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธี นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำมัน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๐ ร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี นายกเทศมนตรรตำบลพระเสด็จ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบึงมาย ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมันสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมันสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ด้วยเทศบาลตำบลพระเสด็จได้มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมันสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ตามประกาศกำหนดประชุมสภา ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยร้อยตรีพงศ์วินิจ ไพจิตรกุญชร ประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ มอบนางศิริธร ห้องพ่วง รองประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ขั้นรับหลักการ)