คำสั่งประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2566 งวดที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งวดที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขอเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาตำบลพระเสด็จ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบลตำบลพระเสด็จ  เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ

⇒ ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (ถนนสายน้ำพุบ้านนางเอี้ยง มาน้อย ม.8)

⇒ ประกาศเทศบาลบตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (ถนนสายซอยบ้านนายสุริยัน วงษ์ดา ม.5)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2566

การขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

⇒ บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

⇒ คู่มือ นโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดตรวจรับพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดตรวจรับพัสดุ

>>> ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายรวย รอดทอง ม.9)

>>> ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประปา (ศาลาหมู่บ้าน) ม.9

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน สายซอย 8 บ้านนายอำนวย ม.5)

>>> ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน สายซอย 8 บ้านนายอำนวย ม.5)

ประกาศเทศบาตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ

ประกาศเทศบาตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม./ซม. บนถังน้ำใส ขนาด 14 ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้าน หฒุ่ที่ 8 (น้ำพุ))

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบน้ำบาดาลระบบประปา หมู่ 8 (น้ำพุ)