ประชุมประชาคมสร้างความมีส่วนร่วม

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดการประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2565 ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง  กำหนดการประชาคมท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

ยกเว้นการจัดประชุมประชาคมกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องทิ่นเทสบาลตำบลำระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ยกเว้นการจัดประชุมประชาคมกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องทิ่นเทสบาลตำบลำระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2565

ยกเว้นการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565

ยกเว้นการจัดประชุมประชาคมกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องทิ่นเทศบาลตำบลพระเสด็จ

รายงานผลการศึกษาปัญหาและความต้องการขอประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ