ประชุมประชาคมสร้างความมีส่วนร่วม

ยกเว้นการจัดประชุมประชาคมกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องทิ่นเทสบาลตำบลำระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ยกเว้นการจัดประชุมประชาคมกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องทิ่นเทสบาลตำบลำระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2565

ยกเว้นการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565

ยกเว้นการจัดประชุมประชาคมกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องทิ่นเทศบาลตำบลพระเสด็จ

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ

รายงานผลการศึกษาปัญหาและความต้องการขอประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ