Month: กุมภาพันธ์ 2022

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การขยายกำหนดการแจ้งแบบประเมิน(ภ.ด.ส.6-8)และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

การขยายกำหนดการแจ้งแบบประเมินและรับชำระภาษีฯ ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลบตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ด้วยเทศบาลตำบลพระเสด็จได้มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ตามประกาศกำหนดประชุมสภา ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยร้อยตรีพงศ์วินิจ ไพจิตรกุญชร ประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เป็นประธานที่ประชุม

ประกาศใช้ประกาศแผนการปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเสียอันตราย ปีงบประมาณ 2565

7 ประกาศใช้ประกาศแผนการปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเสียอันตราย ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

5 เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลพระเสด็จปี 2565

ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลพระเสด็จปี 2565