Month: เมษายน 2022

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รายใหม่ขึ้นทะเบียนเดือนเมษายน 2565

บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รายใหม่ขึ้นทะเบียนเดือนเมษายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

ประกาศรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พศ 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น

วันเทศบาล ประจำปี 2565

วันเทศบาล ประจำปี 2565

ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลพระเสด็จได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีท่าน ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

                    เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ กิจกรรมทำพิธีไหว้ศาลพระพรหม ,ศาลพระภูมิ ,ศาลเจ้าที่ และทำพิธีไหว้แม่ย่านางรถ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานทุกคน นำโดย ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชาชนในเขตพื้นที่  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                    เวลา  09.30 – 12.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และกิจกรรมเทศนาสอนธรรมะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานและเพื่อใช้ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างมีความสุข  เทศนาสอนธรรมโดยเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์จากวัดวรดิตถาวาส (ตลิ่งต่ำ) เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาล ตลอดจนความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ นำโดย ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชาชนในเขตพื้นที่  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                    เวลา  13.00 น. กิจกรรมการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันเทศบาล นำโดย ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ

                    เวลา 13.30 น. กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตามโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                    เวลา 14.00 – 15.30 น. กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่พนักงานเทศบาลที่มีผลการ  ปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก จำนวน 34 ราย ตามโครงการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี เพิ่มเติม (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 34 ราย ดังนี้

– ระดับดีเด่น     จำนวน         29  คน

– ระดับดีมาก     จำนวน          5  คน

เวลา 14.00 – 15.30 น. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่พนักงานจ้างเหมาบริการที่มีผลงานดีเด่น  โดยคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาได้กอง/สำนัก ไม่เกินร้อยละ 30 ของพนักงานจ้างเหมาบริการที่สังกัดอยู่ ทั้งนี้ ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ได้ จำนวน 1 คน และร้อยละ 1.5 ได้ จำนวน 2 คน โดยมีจำนวนพนักงานจ้างเหมาบริการ ที่เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น

ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี  นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ ระบุว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และเชิดชูเกียรติคุณของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติราชการ/ภารกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี (model) ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและเพื่อเป็นการสร้างองค์กรที่ดีควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) เป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย