Month: พฤษภาคม 2022

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1

>>>รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่องสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 2.50 ลบ.ม/ซม. บนถังน้ำใสขนาด 14 ลบ.ม. ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (น้ำพุ) ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>> ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบลาตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ด้วยเทศบาลตำบลพระเสด็จได้มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ตามประกาศกำหนดประชุมสภา ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยร้อยตรีพงศ์วินิจ ไพจิตรกุญชร ประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เป็นประธานที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.

การประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลพระเสด็จ

ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระเสด็จ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ

ด้วยในวันนี้ (วันที่ 9 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร เทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยจัดการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระเสด็จ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยมีสมาชิก อปพร. เขตพื้นที่เทศบาบลตำบลพระเสด็จ เข้าประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร เทศบาลตำบลพระเสด็จในครั้งนี้

Continue reading

กำหนดปฏิทินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดปฏิทินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร เทศบาลตำบลพระเสด็จ

ขอเชิญประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร เทศบาลตำบลพระเสด็จ

1.หนังสือเทศบาลตำบลพระเสด็จ ที่ อต 54501/ว 58 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร เทศบาลตำบลพระเสด็จ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

Meeting ID : 830 9786 3103

Passcode : v4dgtZ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทต.พระเสด็จ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระเสด็จ