Day: พฤษภาคม 10, 2022

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ด้วยเทศบาลตำบลพระเสด็จได้มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ตามประกาศกำหนดประชุมสภา ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยร้อยตรีพงศ์วินิจ ไพจิตรกุญชร ประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เป็นประธานที่ประชุม