Month: กรกฎาคม 2022

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองหนองแปดหาบ ม.5

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองหนองแปดหาบ ม.5

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายเลียบคลองหนองแปดหาบ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 (ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองหนองแปดหาบ ม.5)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 (ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองหนองแปดหาบ ม.5)

(ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร

1. ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร

2. (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายสุบิน สอนอินทร์ ม.8

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายสุบิน สอนอินทร์ ม.8 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยบ้าน นายบิน สอนอินทร์

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ 2565 (ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายสุบิน สอนอินทร์ ม.8)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ 2565 (ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายสุบิน สอนอินทร์ ม.8 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 (ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายสุบิน สอนอิทร์ ม.8)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ 2565 (ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 2 แสนสุข ม.7)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ 2565 (ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 2 แสนสุข ม.7 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ 2565 (ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 2 แสนสุข ม.7)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 2565

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี

ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของบุคลากรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จพร้อมศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลพระเสด็จได้จัดอบรมให้กับบุคลากรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยมีนายจักรกฤษณ์  คำฟอง รองนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และ นายอนันต์  จันทร์หงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ กล่าวรายงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 49 คน ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ บรรยายหัวข้อ “หลักสูตรการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานให้มากที่สุด” วิทยากรจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยายหลักสูตร “ข้อพึงระวังตามข้อทักท้วงของสำนักตรวจเงินแผ่นดินด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี”  วิทยากร โดยนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วิทยากร จากสำนักงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยายหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล” ฟังบรรยายจากวิทยากร โดย นายพัฒนา เกตุชัยโกศล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยายหลักสูตร “การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลัก 3RS” ฟังบรรยายและทำใบงานตามหลักสูตร โดย นายอนันต์  จันทร์หงษ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ บรรยายในหัวข้อการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้วยการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อให้การบริหารงานภายในองค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใสเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นให้มีกระบวนการทัศน์วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาการทำงานเพื่อพร้อมในการให้บริการประชาชน โดยปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่อย่างยั่งยืนยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.0

 

ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง รับฟังการบรรยายศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว Emergency Incident Command Center (EIC) เทศบาลเมืองมาบตาพุด และรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป่ง เทศบาลเมืองมาบตาพุดจังหวัดระยอง

เวลา 14.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ศูนย์แหล่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ โครงการไร่นาสวนผสม โครงการเลี้ยงสัตว์ โครงการผลิตปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติ การปลูกพืชแบบผสมผสาน ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนลดและแยกขยะมูลฝอยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลตำบลปัถวี จังหวัดจันทบุรี

เวลา 14.00 น. เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ และร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์โดยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นทีมโดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเดอะไพรด์ โฮเทล ปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เข้าฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ และรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้านการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชนอย่างยั่งยืนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดสวัสดิการ ให้กับผู้สูงอายุ และการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เวลา 14.00 น. ผู้เข้าฝึกอบรมชมนิทรรศการพืชพันธุ์สมุนไพรภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชมสวนสมุนไพรโดยรอบสวนพร้อมกับวิทยากรที่อธิบายถึงส่วนต่างๆ ภายในสวนซึ่งแบ่งสัดส่วนด้วยการจำแนกคุณลักษณะ และสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

กิจกรรมการควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยการผ่าตัดทำหมัน ประจำปี 2565

กิจกรรมการควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยการผ่าตัดทำหมัน ประจำปี 2565

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการดำเนินกิจกรรมการควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยการผ่าตัดทำหมัน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องทุกปี และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในพื้นที่มีความในพื้นที่มีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง  โดยมีจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับลงทะเบียน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 810 ตัว และดำเนินการออกพื้นที่ ดังนี้

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

เวลา 09.30 – 12.00 น. หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไร่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น

เวลา 13.30 – 15.00 น. หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี ณ ศาลาอเนกประสงค์

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

เวลา 09.30 – 15.00 น. หมู่ที่ 10 บ้านหัวดุม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565  

เวลา 09.30 – 12.00 น. หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งต่ำ ณ ศาลาการเปรียญวัดวรดิตถาวาส (วัดตลิ่งต่ำ)

เวลา 13.30 – 15.00 น. หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน ณ ศาลากลางหมู่บ้านเนินซ่าน