Day: สิงหาคม 2, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายโท รอดบาง

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายซอยบ้านนายโท รอดบาง

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายซอยบ้านนายโท รอดบาง คลองหนองแปดหาบ หมู่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายซอยบ้านนายโท รอดบาง

ประกาศเทศบาสลตำบลพระเสด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพระเสด็จ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร้างเทศบัญญัติของเทศบาตำบลพระเสด็จ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565