วันเทศบาล ประจำปี 2565

วันเทศบาล ประจำปี 2565

ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลพระเสด็จได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีท่าน ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

                    เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ กิจกรรมทำพิธีไหว้ศาลพระพรหม ,ศาลพระภูมิ ,ศาลเจ้าที่ และทำพิธีไหว้แม่ย่านางรถ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานทุกคน นำโดย ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชาชนในเขตพื้นที่  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                    เวลา  09.30 – 12.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และกิจกรรมเทศนาสอนธรรมะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานและเพื่อใช้ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างมีความสุข  เทศนาสอนธรรมโดยเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์จากวัดวรดิตถาวาส (ตลิ่งต่ำ) เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาล ตลอดจนความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ นำโดย ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชาชนในเขตพื้นที่  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                    เวลา  13.00 น. กิจกรรมการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันเทศบาล นำโดย ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ

                    เวลา 13.30 น. กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตามโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                    เวลา 14.00 – 15.30 น. กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่พนักงานเทศบาลที่มีผลการ  ปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก จำนวน 34 ราย ตามโครงการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี เพิ่มเติม (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 34 ราย ดังนี้

– ระดับดีเด่น     จำนวน         29  คน

– ระดับดีมาก     จำนวน          5  คน

เวลา 14.00 – 15.30 น. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่พนักงานจ้างเหมาบริการที่มีผลงานดีเด่น  โดยคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาได้กอง/สำนัก ไม่เกินร้อยละ 30 ของพนักงานจ้างเหมาบริการที่สังกัดอยู่ ทั้งนี้ ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ได้ จำนวน 1 คน และร้อยละ 1.5 ได้ จำนวน 2 คน โดยมีจำนวนพนักงานจ้างเหมาบริการ ที่เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น

ร้อยตรีไกรทอง  แก้วบุรี  นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ ระบุว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และเชิดชูเกียรติคุณของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติราชการ/ภารกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี (model) ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและเพื่อเป็นการสร้างองค์กรที่ดีควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) เป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *