ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ด้วยเทศบาลตำบลพระเสด็จได้มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ตามประกาศกำหนดประชุมสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยร้อยตรีพงศ์วินิจ ไพจิตรกุญชร ประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เป็นประธานที่ประชุม