ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

ด้วยเทศบาลตำบลพระเสด็จได้มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ตามประกาศกำหนดประชุมสภา ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยร้อยตรีพงศ์วินิจ ไพจิตรกุญชร ประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เป็นประธานที่ประชุม