ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล สำนักงานเทศบาลตำบล พระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

                  เทศบาลตำบลพระเสด็จ มีความจําเป็นเร่งด่วนในการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กรณีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งโครงการยังไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แต่อย่างใด เทศบาลตำบลพระเสด็จ จึง ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล สำนักงานเทศบาลตำบล พระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์