ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเขียว จันทร์บาง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ