ประกาศเทศบาตำบลพระเสด็จ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบลตำบลพระเสด็จ  เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ