สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลพระเสด็จ     ที่ตั้ง  99/11 หมู่ที่  10    บ้านหัวดุม    ตำบลทุ่งยั้ง     อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์     อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ    8   กิโลเมตร

มีเนื้อที่ประมาณ    45.86 ตารางกิโลเมตร     หรือประมาณ    28,662.5    ไร่       มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง    ดังนี้

 • ทิศเหนือ                   ติดกับ                     ตำบลชัยจุมพล
 • ทิศใต้                      ติดกับ                     ตำบลไผ่ล้อม
 • ทิศตะวันออก             ติดกับ                     เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 • ทิศตะวันตก              ติดกับ                      ตำบลด่านแม่คำมัน

ลักษณะภูมิประเทศ    แบ่งได้เป็น      2 ลักษณะ     คือ

ที่ราบลุ่ม           ใช้ประโยชน์ในการทำนา     ได้แก่บริเวณ   หมู่ที่   5    และหมู่ที่   9
ที่ดอน              ใช้ประโยชน์ในการทำไร่    เช่น   หอมแดง    ถั่วเขียว     ถั่วเหลือง ได้แก่ หมู่ที่  7, หมู่ที่   8,   หมู่ที่  10  ตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล    จังหวัดอุตรดิตถ์

การปกครอง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ  แบ่งการปกครองออกเป็น    7   หมู่บ้านมีจำนวน   1,580  หลังคาเรือน   โดยมีหมู่บ้านดังนี้

 1. หมู่ที่   4   บ้านตาล
 2. หมู่ที่   5     บ้านห้วยไร่
 3. หมู่ที่    6     บ้านพระแท่น
 4. หมู่ที่   7     บ้านพงกะชี
 5. หมู่ที่    8     บ้านตลิ่งต่ำ
 6. หมู่ที่    9     บ้านเนินซ่าน
 7. หมู่ที่  10   บ้านหัวดุม

จำนวนประชากร

เทศบาลตำบลพระเสด็จ มีประชากรทั้งสิ้น  4,263 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อำเภอลับแล ณ  เดือน กันยายน 2559)  โดยแยกเป็นดังนี้

 • ประชากรชาย          2,245                 คน
 • ประชากรหญิง         2,044                 คน
 • จำนวนครัวเรือน        1,667               ครัวเรือนจำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ  มีจำนวน  7  หมู่บ้าน  ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร  (คน)       รวม จำนวน
ครัวเรือน
ชาย หญิง
หมู่ที่ 4 บ้านตาล 4 6 10 9
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไร่ 359 399 758 305
หมู่ที่ 6 บ้านพระแท่น 436 49 485 237
หมู่ที่  7 บ้านพงกะชี 223 289 512 176
หมู่ที่  8 บ้านตลิ่งต่ำ 546 560 1,106 412
หมู่ที่  9  บ้านเนินซ่าน 304 329 633 247
หมู่ที่ 10  บ้านหัวดุม 362 397 759 290
รวม 2,234 2,029 4,263  

1,676

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 ประชากรเทศบาลตำบลพระเสด็จมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่กับการรับจ้างเป็นส่วนใหญ่รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรเทศบาลตำบลพระเสด็จ      จำแนกตามครัวเรือนทั้ง  เทศบาลตำบลพระเสด็จ มีดังต่อไปนี้

–    ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว   มีประมาณร้อยละ  8.68 ของจำนวนครัวเรือนทั้ง   เทศบาลตำบลพระเสด็จ มีดังต่อไปนี้

1. อาชีพรับจ้าง  มีประมาณร้อยละ 7.78   ได้แก่
1.1 งานอุตสาหกรรมในโรงงาน   ประมาณร้อยละ  0.25
1.2 งานเกษตรกรรม    ประมาณร้อยละ   7.532

2.  อาชีพค้าขาย  มีประมาณ  ร้อยละ   0.64

3. อาชีพประกอบอุตสาหกรรมในครอบครัว  มีประมาณร้อยละ 0.26

–    ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า  1อาชีพขึ้นไปมีประมาณร้อยละ  91.32  ของจำนวนครัวเรือนทั้งเทศบาลตำบลพระเสด็จ   โดยแบ่งออกเป็น

 1. รับจ้างและเกษตรกรรม  มีประมาณร้อยละ    90.43
 2. รับจ้างและค้าขาย  มีประมาณร้อยละ     0.64
 3. รับจ้างและประกอบอาชีพอุตสาหกรรม  มีประมาณร้อยละ     0.25

–    แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน

 • จากจำนวนประชากรในวัยแรงงานของเทศบาลตำบลพระเสด็จ    พบว่าประมาณร้อยละ  80.00

เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม    ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือนการใช้แรงงานของเกษตรกรรมซึ่งมีหลายอาชีพในช่วงฤดูฝนก็ทำนา  ทำสวน  ทำไร่   พอถึงฤดูแล้งส่วนมากจะออกไปรับจ้างต่างถิ่น   ซึ่งเป็นงานด้านก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่   และจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นบางส่วนเนื่องจากแหล่งน้ำไม่เพียงพอ   ทางด้านการเกษตรจึงต้องหันไปประกอบอาชีพอื่น ๆ