ภารกิจของเทศบาล

ภารกิจหลัก

 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
 7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 8. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

ภารกิจรอง

 1. การฟื้นฟูวัฒนธรรม และส่งเสริมประเพณี
 2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 3. การส่งเสริมการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร
 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน