อำนาจหน้าที่

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

2.1 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 เทศบาลตำบลพระเสด็จมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2)  ให้มีการบำรุงทางบกและทางน้ำ

– รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6)  จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

(7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

(8)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นละวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

2.2 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 51 เทศบาลตำบลพระเสด็จอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(5)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(6)  ให้มีการบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(7)  ให้มีการบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(8)  ให้มีการบำรุงทางระบายน้ำ

(9)  เทศพาณิชย์

 

2.3 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(5) การสาธารณูปการ

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9) การจัดการศึกษา

(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14) การส่งเสริมกีฬา

(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(25) การผังเมือง

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28) การควบคุมอาคาร

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

2.4 การบริการราชการของเทศบาลตำบลพระเสด็จต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

2.5 ภารกิจของเทศบาลตำบลพระเสด็จ คือ พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รับนโยบายและคำสั่งจากกรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงนโยบายของจังหวัดอุตรดิตถ์ มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน

 

2.6 วิธีการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระเสด็จ