แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของหน่วยงาน

  • จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของประชาชน
  •  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
  • แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน

 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด  ดังนี้