วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลพระเสด็จ  เศรษฐกิจมั่นคง  ดำรงวัฒนธรรม  เลิศล้ำทรัพยากร

พันธกิจ

ตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559 – 2563 ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ

  1. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
  2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านพาณิชย์ทุกรูปแบบ ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียง
  3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  4. พัฒนาสังคม และทรัพยากร

คำขวัญ

นบพระแท่นศิลาอาสน์    งามวิลาศวัฒนธรรมไทย
ชวนหลงใหลผ้าทอมือ    เลื่องชื่อหอมแดง
แหล่งบัวหลวงบึงมาย