ข่าว

2021-11-18 ขอวามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานเกษตรในรัฐอิสราเอล


2021-11-18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสงเคราะช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2021-11-05 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
2021-10-29 ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงการเมืองในการต่อต้านการทุจริต"
2021-10-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองคเจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน "เทียนส่องใจ" เน่องในวันเอาส์โลก ประจำปี 2564
2021-10-15 ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2021-10-08 แจ้งปฏิทินการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2021-10-08 ขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ
2021-10-05 โครงการออกสำรวจป้ายโฆษณาและประเมินภาษีป้าย เทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2021-09-29 ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้ส่งเสริมธรรมาภิบาล"
2021-09-28 ขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
2021-09-28 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ประจำปี 2564
2021-09-15 ประชาสัมพันธ์ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-09-02 ขอประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2021-08-10 ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
2021-08-02 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
2021-08-02 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2021-07-16 ขอประชาสัมพันธ์
2021-07-07 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
2021-07-01 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคัมโรคพิษสุนัขบ้า 2564
2021-05-31 ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564
2021-05-31 ประชาสัมพันธ์โครงการ คนไทยไร้ E-waste
2021-05-31 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก ประจำปี 2564
2021-05-03 โครงการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ที่มีผลงานปฏิบัติงานระดับดีเด่น
2021-04-27 รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลพระเสด็จ 2564
2021-04-24 ขอประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาศ
2021-04-07 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนเมษายน 2564
2021-04-01 ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS ในขั้้นตอนการทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-04-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
2021-03-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
2021-03-03 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนมีนาคม 2564
2021-02-05 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ
2021-02-05 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ
2021-02-04 ขอประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
2021-02-02 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
2021-02-02 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
2020-12-14 ขอประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2020-12-03 ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการเก็บขยะมูลฝอย
2020-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิมธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
2020-12-03 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนธันวาคม 2563
2020-12-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) รายใหม่ขึ้นทะเบียน เดือนพฤศจิกายน 2563
2020-12-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-11-06 ขอประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2020-11-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2563
2020-11-04 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2020-11-03 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-11-03 โครงการออกสำรวจและประเมินป้ายโฆษณา ประจำปี พ.ศ.2564
2020-11-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) รายใหม่ขึ้นทะเบียนเดือนตุลาคม 2563
2020-10-07 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2563
2020-10-02 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบออนไลน์ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2020-10-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลงทะเบียนเดือนกันยายน 2563)
2020-10-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
2020-10-01 ประชาสัมพันธ์ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื่อเพลิงเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-09-28 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-09-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการ ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-09-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-09-14 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น (Local Peeformance Assessment : LPA) ประจำปี 2563
2020-09-08 โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 2563
2020-09-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2020-09-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนเดือน กันยายน 2563
2020-09-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
2020-09-02 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนกันยายน 2563
2020-08-18 ขอประชาสัมพันธ์โครงการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-08-10 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิง
2020-08-07 ขอรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีและกำจัดลูกน้ำยุ่งลาย หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี
2020-08-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพรายใหม่ และผู้มีสิทธิได้รับเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2020-07-31 ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์
2020-07-20 ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2020-07-20 คำแนะนำในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2020-06-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2020-06-19 ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS ในขั้นตอนการทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี 2563
2020-06-18 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการการสำรวจความพึงพอใจขอผู้รับบริการเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2020-06-17 ขอรายงานผลการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning 2562
2020-06-05 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (เฉพาะเงินสด) และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่
2020-06-04 รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานงบประมาณปี 63 รอบ 1 (ระหว่างเดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน มี.ค. 63)
2020-05-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
2020-05-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
2020-05-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2020-05-25 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกผู้สูงอายุ เพื่อรับคู่มือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2020-05-05 ขอประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020-05-05 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนพฤษภาคม 2563
2020-04-20 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
2020-04-07 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนเมษายน 2563
2020-03-13 ขอประชาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2563
2020-03-06 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ศูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
2020-03-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
2020-02-21 ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นสตรีไทยดีเด่นปี 2563
2020-02-19 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ
2020-02-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ ปีการศึกษา 2563
2020-02-05 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยงชีพรายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
2020-02-04 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และรับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2563
2020-02-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
2020-01-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ 2563 (เพิ่มเติม)
2020-01-27 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2020-01-16 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย 2563
2020-01-08 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนมกราคม 2563
2020-01-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
2019-12-27 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2019-12-02 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
2019-12-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตราการอนุรักษ์พลังงาน
2019-11-21 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
2019-11-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ-หนองเซา ม.9) งวดที่ 3,4,5
2019-11-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ-หนองเซา ม.9) งวดที่ 1,2
2019-11-01 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยงชีพรายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2562
2019-10-22 ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2019-10-22 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายพงกะชี้-หนองตาโทน)
2019-10-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีการศึกษา 2562
2019-10-08 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2562
2019-10-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2019-10-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ 2563
2019-09-09 ขอประชาสัมพันธ์การรับแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-09-09 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
2019-09-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือนภาษีและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ นอกเวลาราชการ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำปี พ.ศ. 2562
2019-09-06 ขอประชาสัมพันธ์ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงเทศตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-09-03 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2562
2019-09-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
2019-08-19 ขอประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงคุณธรรมโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-067 สายพระเสด็จ-หนองเซา หมู่ที่ 9, 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2019-08-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-08-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิมเติม)
2019-08-02 โครงการ "กิจกรรมยกย่องเชิญชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ" ประจำปี 2562
2019-08-01 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายไหม่ เดือนสิงหาคม 2562
2019-07-04 กำหนดปฏิทินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
2019-07-04 ขอแจ้งแผนการให้บริการเก็บขยะมูลฝอย
2019-07-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็ข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ เดือนมิถุนายน 2562
2019-07-01 ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) เดือนมิถุนายน 2562
2019-07-01 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยงชีพรายใหม่ เดือนกรกฎาคม 2562
2019-06-26 ขอรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนาซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
2019-06-25 รายงานประชาคมระดับตำบลทบทวนแผน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
2019-06-14 รายงานคำร้องขอรับการช่วยเหลือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ คำร้องทั่วไป และคำร้องขอน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561
2019-06-12 รายงานสรุปผลการเปินความพึงพอใจโครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งในการให้บริการการจัดการขยะมูลฝอย
2019-06-06 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
2019-06-06 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562
2019-06-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ
2019-05-31 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินยังชีพรายใหม่
2019-05-31 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเต็ม)
2019-05-15 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ)
2019-05-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2019-05-03 ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS ในขั้นการทำแบบสำรวจ
2019-05-02 ขอประชาสัมพันธ์โครงการวันเทศบาล 2562
2019-04-30 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนพฤษภาคม 2562
2019-04-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
2019-04-22 ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2019-04-10 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่องสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9)
2019-04-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-04-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำสังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-03-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2019-03-29 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
2019-03-14 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2019-03-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ ทต.พระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
2019-03-01 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนมีนาคม 2562
2019-02-28 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
2019-02-28 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน สุนัขและแมวกับเทศบาลตำบลพระเสด็จไว้แล้ว รอบที่ 1 ประจำปี 2562
2019-02-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่ิอง รับสมัครอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) รายใหม่
2019-02-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่ิอง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2562
2019-01-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เพิ่มเติม) รายใหม่เดือนมกราคม 2562
2019-01-31 ขอประชาสมัพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
2019-01-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
2019-01-25 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง (ตอน 2) ม.7)
2019-01-25 แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทต.พระเสด็จ
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็ข เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
2019-01-02 ขอประชาสัมพันธ์การจจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนมกราคม 2562
2019-01-02 ประการศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
2019-01-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ้งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2562
2019-01-02 แจ้งกำหนดการให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
2018-12-25 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562
2018-12-14 ประกาศรับสมัครคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2562
2018-12-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561
2018-11-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
2018-11-30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2561
2018-11-30 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
2018-11-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-11-30 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์
2018-11-30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
2018-11-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2018-11-19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS ในขั้นตอนการทำแบบสำรวจฯ
2018-11-07 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
2018-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน ตุลาคม 2561
2018-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2561
2018-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-11-05 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2018-10-30 ประกาศสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
2018-10-30 ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2018-10-24 สรุปการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-10-18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน
2018-10-18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน
2018-10-18 ประกาศ เรื่องมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
2018-10-17 ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
2018-10-17 ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนองค์กร
2018-10-17 ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
2018-10-09 ขอประชาสัมพันธ์การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62
2018-10-09 ประกาศกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
2018-10-03 ขอประชาสัมพันธ์การจจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนตุลาคม 2561
2018-10-03 ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-10-02 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-10-02 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561(ขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ)
2018-09-28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2018-09-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2018-09-26 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6,7,8,10
2018-09-26 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” (Zero Tolerance) ของพนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี 2561
2018-09-26 แผ่นพับโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561
2018-09-26 ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
2018-09-25 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง
2018-09-25 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง
2018-09-24 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง
2018-09-21 ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2018-09-21 ขอประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์น้ำและน้ำเสียในชุมชน
2018-09-07 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด
2018-09-07 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว
2018-08-31 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง
2018-08-30 ประกาศ เรื่อง แสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-08-30 ประกาศ เรื่อง แสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-08-15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ประจำปี 2561
2018-08-15 ประกาศเรื่องขอประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
2018-08-10 ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2018-08-08 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี 2561
2018-08-04 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2018-08-01 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
2018-07-26 ประกาศสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
2018-07-20 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร
2018-07-04 ประกาศผลการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
2018-06-29 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
2018-06-26 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี พ.ศ. 2560
2018-06-15 ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
2018-06-07 กำหนดตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด
2018-06-01 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือนมิถุนายน 2561
2018-05-31 ขอประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม
2018-05-31 การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
2018-05-31 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ
2018-05-21 กำหนดวันตรวจการจ้าง
2018-05-01 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
2018-04-24 ขอประชาสัมพันธ์ "วันเทศบาล"
2018-04-10 ขอประชาสัมพันธ์วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เรื่อง
2018-03-22 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
2018-03-22 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี พ.ศ. 2561
2018-03-22 ประกาศลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-03-13 ประกาศ เรื่องกำหนดวันตรวจการจ้าง
2018-03-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
2018-02-21 ประกาศเรื่องกำหนดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาของข้อมูลข่าวสาร ทต พระเสด็จ
2018-02-16 ประกาศกำหนดตรวจวันตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด
2018-02-12 กำหนดวัตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาขนาดเล็ก ม.10 บ้านหัวดุม
2018-02-07 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)
2018-01-17 ประกาศกำหนดวันตรวการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพงกะชี้ - พระเสด็จ หมู่ที่ 7
2017-12-29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงาน
2017-12-28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2017-12-22 ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน
2017-12-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง หมู่ที่ 7,8
2017-11-20 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560
2017-11-14 ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลในการมีส่วนร่วมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนด้วยสันติวิธี ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2017-11-02 ประกาศการกำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
2017-11-01 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2561
2017-10-30 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ....
2017-10-25 กฎหมาย ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
2017-10-25 กฎหมาย ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
2017-10-16 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2017-09-29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2017-09-29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2017-09-26 ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2017-09-26 ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2017-09-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี 2560
2017-08-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
2017-08-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง
2017-07-31 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง
2017-07-26 แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการพิจารณาวิธีคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
2017-07-21 ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2560
2017-07-18 ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระหว่างสัตว์และคน
2017-07-04 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2017-05-23 ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล. คลองเนินไม้แดง หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน
2017-05-09 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดเหล็กท่อเหลี่ยม คสล. คลองเนินไม้แดง หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน
2017-02-24 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560

2021-10-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4


2021-10-14 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
2021-09-15 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเชื่อมทางเข้าบ่อตาครูศรี หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2021-09-15 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายรัง เมืองตุ้ม หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2021-09-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน บ้านนายรัง เมืองตุ้ม หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2021-07-08 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
2021-03-03 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้่างถนน คสล. สายหนองยายทิพย์ คลองช้าง (ตอน1) หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง
2021-02-16 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตลื่งต่ำ (ปั๊มตามี-บ้านพงกะชี้ ม.7,8 ต่อจากเดิม)
2021-01-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2563 - ธันวามคม 2563)
2021-01-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตลิ่งต่ำ (ปั๊มตามี - บ้านพงกะชี หมู่ 7,8 ต่อจากเดิม)
2021-01-14 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก บ้านตลิ่งต่ำ (เกาะกลาง) หมู่ที่ 8
2021-01-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตลิ่งต่ำ (ปั๊มตามี-บ้านพงกะชี หมู่ที่ 7,8 ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-01-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยายทิพย์ - คลองช้่าง หมู่ที่ 9
2021-01-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซ่อมแซมประปาบาดาล หมู่ 8
2021-01-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก บ้านตลิ่งต่ำ (เกาะกลาง) หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-01-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาล หมู่8
2021-01-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยายทิพย์-คลองช้าง (ตอน1) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-01-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยายทิพย์-คลองช้าง (ตอน1) หมู่9
2021-01-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยายทิพย์-คลองช้าง (ตอน1) หมู่9
2021-01-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก บ้านตลิ่งต่ำ (เกาะกลาง) หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-01-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยายทิพย์-คลองช้าง (ตอน1) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-12-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก บ้านตลิ่งต่ำ (เกาะกลาง) หมู่ที่ 8
2020-12-15 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาล หมู่ที่ 8 เกาะกลาง
2020-11-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
2020-11-27 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองยายทิพย์-คลองช้าง ตอน 1 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-13 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตลิ่งต่ำ (ปั๊มตามี-บ้านพงกะชี หมู่ที่ 7,8 ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-13 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อตจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดเล็กบ้านตลิ่งต่ำ (เกาะกลาง) หมู่ที่ 8)
2020-11-13 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตลิ่งต่ำ (ปั๊มตามี-บ้านพงกะชี หมู่ที่ 7,8 ต่อจากเดิม)
2020-10-27 สัญญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ให้บริการบุคลากรทางการศึกษา
2020-10-27 สัญญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน 2) ม.9
2020-10-27 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธิ์การดำเนินก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2020-10-27 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนนสายนา นายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน 2) ม.9
2020-10-09 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
2020-09-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2020-09-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน 2) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-09-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน 2) หมู่ 9
2020-09-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล สายนายโพิธิ์ จันทร์สุข (ตอน 2) หมู่ 9
2020-09-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ให้บริการบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020-09-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ให้บริการบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนผู้มาติดต่อราชการฯ)
2020-09-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดเล็ก หมู่9 บ้านเนินซ่าน (บ้านเนินไม้แดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-09-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดเล็ก หมู่9 บ้านเนินซ่าน (บ้านหนองเซา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-09-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดเล็ก หมู่ 9 บ้านเนินซ่าน (บ้านหนองเซา)
2020-09-16 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดเล็ก ม.9 บ้านเนินซ่าน (บ้านเนินไม้แดง)
2020-09-15 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน2) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-09-09 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2020-09-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ให้บริการบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ
2020-09-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน2) ม.9
2020-08-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดบ่อขยะโดยวิธีฝังกลบ (Controlled Dump) บ่อขยะเทศบาลตำบลพระเสด็จ ม.5 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
2020-08-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคาจัดจ้างโครงการขุดบ่อขยะโดยวิธีฝังกลบ บ่อขยะเทศบาลตำบลพระเสด็จ ม.5
2020-08-11 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 2
2020-07-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพงกะชี - หนองตาโทน (ตอน 2) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-07-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย แบบ ULV สะพายหลัง
2020-07-09 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
2020-07-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคาจัดจ้างโครงการขุดบ่อขยะฝังกลบ บ่อขยะ ทต.พระเสด็จ ม.5 ต.ชัยจุมพล
2020-06-23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2562
2020-05-18 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ
2020-05-14 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2 (ถนน คสล. จากบ้านนายแบน ขุดขำ ถึงบ้านนายลือ ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5
2020-05-12 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 2
2020-05-07 สัญญาจ้างโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง
2020-05-01 แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง
2020-04-22 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง
2020-04-22 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-04-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-04-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ
2020-04-13 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค. พ.ศ. 2563)
2020-04-09 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-04-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-04-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ
2020-04-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2020-04-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-03-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-03-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบผู่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 5
2020-03-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 5
2020-03-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2
2020-03-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อผู้ยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2
2020-03-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-03-04 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านเนินซ่าน (บ้านร้องสมอ)
2020-03-04 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านเกาะกลาง
2020-03-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่ง ช่วงที่ 2 หมู่ 5 (จากบ้านนายแบน ขุดขำ ถึงบ้านนายลือ ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครองการก่อสร้างถนน คสล. สายไผ่งาน หมู่ 5
2020-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง หมู่ 5
2020-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงซ่อมแซมประปา หมู่ 8 บ้านเกาะกลาง
2020-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงซ่อมแซมประปา หมู่ 9 บ้านร้องสมอ
2020-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2 ต.ทุ่งยั้ง)
2020-02-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน (บ้านร้องสมอ)
2020-02-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง
2020-01-24 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี จุดที่ 1
2020-01-24 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุ
2020-01-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
2020-01-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ)
2020-01-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไผ่งาม ม.5)
2020-01-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี จุดที่ 1
2020-01-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี จุดที่ 1
2020-01-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี จุดที่ 1
2020-01-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุ
2020-01-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-01-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุ
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านร้องสมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านพงกะชี จุดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. ม.8 บ้านน้ำพุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-12-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
2019-12-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. ม.8 บ้านน้ำพุ)
2019-12-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 บ้านพงกะชี้ จุดที่ 1)
2019-12-16 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 บ้านเนินซ่าน)
2019-12-16 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 บ้านเกาะกลาง)
2019-10-15 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
2019-08-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโครงการถนน คสล. สายบ้านพงกะชี้ - หนองตาโทน (ตอน 2) หมู่ที่ 7
2019-08-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโครงการถนน คสล. สายซอย 3 หนองดู่ (ต่อตากเดิม) หมู่ที่ 7
2019-08-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโครงการถนน คสล. สายซอย 1 ร่มเย็น หมู่ที่ 7
2019-08-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโครงการถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 9
2019-08-16 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ หนองเซา หมู่ที่ 9,10
2019-08-01 ประกาศเทศบาลตำบพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน 1) หมู่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-01 ประกาศเทศบาลตำบพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน 1) หมู่ที่ 9
2019-07-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย1 ร่มเย็น หมู่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาก่สร้างถนน คสล. สายซอย1ร่มเย็น หมู่7
2019-07-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย3 หนองดู่ (ต่อจากเดิม) หมู่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย3 หนองดู่ (ต่อเติมจากเดิม) หมู่7
2019-07-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ หนองเซา หมู่ที่ 9,10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดตถ์
2019-07-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ หนองเซา หมู่ที่ 9,10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดตถ์
2019-07-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ หนองเซา หมู่ที่ 9,10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดตถ์
2019-07-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพงกะชี้ หนองตาโทน (ตอน2) หมู่ที่ 7
2019-07-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพงกะชี้ หนองตาโทน (ตอน2) หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน1) หมู่ที่ 9)
2019-07-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน1) หมู่ที่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย1ร่มเย็น หมู่ที่7 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2019-07-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวเราคาจ้างก่สร้างถนน คสล.ซอย3 หนองดู่ (ต่อจากเดิอม) หมู่ที่7 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2019-07-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคาการรจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย3 หนองดู่ หมู่ที่7
2019-07-18 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ ม.6,10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2019-07-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคาการจัดซื้อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน1) หมู่ที่9
2019-07-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย1ร่มเย็น หมู่7
2019-07-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกสาระสำคัญของหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
2019-07-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ - หนองเซา ม. 9,10
2019-07-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ ม.9,10
2019-07-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ ม.6,10 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
2019-07-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ ม.6,10
2019-06-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-06-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-06-26 ขอประชาสัมพันธ์การเปิยเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ
2019-06-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-06-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ
2019-06-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 36-006 สายพระเสด็จ
2019-05-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
2019-04-04 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ หมู่ที่ 6,7,8,9,10 ตำบลทุ่งยั้ง
2019-03-20 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอย 2 (เลียบคลองน้ำโจน) หมู่ที่ 5
2019-03-20 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง หมู่ที่ 8
2019-03-13 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเรณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9
2019-03-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9
2019-03-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ - ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9
2019-03-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา ข้างคุ้ม 6 หมู่ที่ 9
2019-03-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ - ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา ข้างคุ้ม 6 หมู่ที่ 9
2019-03-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง หมู่ที่ 8
2019-03-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง หมู่ที่ 8
2019-03-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอย 2 (เลียบคลองน้ำโจน) หมู่5
2019-03-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเชื่อม)ซอย2 หมู่ที่ 5
2019-02-22 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9
2019-02-22 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9
2019-02-08 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ
2019-02-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระสเด็จ เรื่ิอง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ หมู่ที่ 6, 7, 8 และ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2019-01-25 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา ข้้างคุ้ม 6 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2019-01-25 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประปา ข้างคุ้ม 6 หมู่ที่ 9
2019-01-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ
2019-01-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5
2019-01-21 ประกาศปะชาสัมพันธ์สัญญาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
2019-01-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV)
2019-01-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ
2019-01-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา ข้างคุ้ม 6 หมู่ที่ 9
2019-01-14 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง (ตอน2) หมู่ที่ 7
2019-01-14 ประกาศเทศบาลตำบลพระสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายปั๊มตามี-พงกะชี หมู่ที่ 8
2019-01-10 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายปั้มตามี-พงกะชี หมู่ที่ 8
2019-01-10 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ - ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายปั้มตามี-พงกะชี หมู่ที่ 8
2019-01-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา ข้างคุ้ม 6 หมู่ที่ 9
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณถนนลาดยางบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 5
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณถนนลาดยางบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 5
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 ริมทุ่ง ตอน2 ม.7 บ้านพงกะชี
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 ตอน2 ม.7 บ้านพงกะชี
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเกตุ ตันหิง ม.8 บ้านตลิ่งต่ำ
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่9
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายปั๊มตามี พงกะชี หมู่ 8
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอย2 เลียบคลองน้ำโจน หมู่ 5
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนลาดยางสายบ้านห้วยไร่ ม.5
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 ริมทุ่ง (ตอน2) ม.7
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเชื่อม) ซอย2 เลียบคลองน้ำโจน ม.5
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณคลองหนองยายทิพย์ ม.9
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนลาดยาง สายบ้านห้วยไร่ ม.5
2018-12-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ
2018-12-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง ม.8
2018-12-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปั๊มตามี-พงกะชี ม.8
2018-12-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (คลองหนองยายทิพย์ ม.9)
2018-12-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง (ตอน 2) หมู่ที่ 7
2018-12-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 5
2018-12-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ถนน คสล. ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง หมู่ที่ 8)
2018-12-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. สายบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 5)
2018-12-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ถนน คสล. ซอย6 ริมทุ่ง(ตอน2) หมู่ที่ 7)
2018-12-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ถนน คสล. สายปั้มตามี-พงกะชี้ หฟมู่ที่ 8)
2018-12-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ถนน คสล. ซอยประปา ข้างคุ้ม6 หมู่ที่ 9)
2018-12-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ถนน คสล.(ทางเชื่อม)ซอย 2 เลียบคลองน้ำโจน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไร่)
2018-12-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ
2018-12-14 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนน คสล. อต.ถ.36-006
2018-10-30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-10-22 สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และลงลูกรังถนนหน้าคุ้ม 1 ม.7
2018-10-09 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 หนองดู่ ตอน 2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7
2018-10-09 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเด่น สีสาย หมู่ที่ 8
2018-10-09 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโชคชัย หมู่ที่ 9
2018-10-09 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบนดง หมู่ที่ 10
2018-09-26 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6,7,8,10
2018-09-26 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโชคชัย หมู่ที่ 9
2018-09-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโชคชัย หมู่ที่ 9
2018-09-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเด่น สีสาย หมู่ที่ 8
2018-09-26 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเด่น สีสาย หมู่ที่ 8
2018-09-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบนดง หมู่ที่ 10
2018-09-25 ประกาศรายชื่อผู้ชื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบนดง หมู่ที่ 10
2018-09-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย3 หนองดู่ ตอน2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7
2018-09-25 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย3 หนองดู่ ตอน2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7
2018-09-19 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 10
2018-09-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่10
2018-09-19 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10
2018-09-11 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง หมู่ที่ 8
2018-09-11 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอย 2 (เลียบคลองน้ำโจน) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไร่
2018-09-11 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไร่
2018-09-10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบนดง (ซอย 2 บ้านหัวดุม) หมู่ที่ 10
2018-09-10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโชคชัย หมู่ที่ 9
2018-09-10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเด่น สีสาย หมู่ที่ 8
2018-09-10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย3 หนองดู่ ตอน 2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7
2018-09-10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง(ตอน 2) หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี้
2018-08-30 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำพุเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-08-30 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอยไผ่งาม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-08-27 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 3 หนองดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2018-08-24 สัญญาจ้างโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2018-08-14 สัญญาจ้างโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2018-08-14 สัญญาจ้างโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2018-08-06 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ปั๊มตามี - พงกะชี้ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-31 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอยไผ่งาม หมู่่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอยไผ่งาม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(ทางเชื่อม) ซอยไผ่งาม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำพุเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบบเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำพุเหนือ หมู่8 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำพุเหนือ หมู่8 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ชื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู้บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ชื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ชื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั
2018-07-24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-07-24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-07-20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อเหล็ก คสล. คลองเนินไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอยไผ่งาม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และถนนลูกรังหน้าคุ้ม 1 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่10 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำพุเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-13 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-13 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ท่อเหลี่ยม คสล. คลองเนินไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-13 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำพุเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-13 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฯ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-13 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเชื่อม) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง
2018-07-13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด
2018-07-13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว
2018-07-13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหัวดุม
2018-06-22 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 10 บ้านหัวดุม
2018-06-22 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว
2018-06-22 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด
2018-06-01 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-04-30 ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคางานก่อสร้าง
2018-04-30 ประกาศผลผู้ชนะการเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประเสริฐ เกิดสา - บ้านนายรณรงค์ เรือนคำ หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2018-03-23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หนองดู่ หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี้ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีปรัะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-03-12 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตผสมเหล็ก รูปตัวยู หมูที่ 10
2018-03-12 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยน้ำพุเหนือ หมู่ที่ 8
2018-03-12 บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.
2018-03-09 ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2018-03-07 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2018-03-07 ประกาศราคากลาง
2018-03-07 ประกาศผู้ซื้อซอง/ผู้รับซอง
2018-03-07 ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา
2018-03-07 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
2018-03-07 แผนจัดซื้อจัดจ้าง

2021-11-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2565


2021-09-16 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2021-09-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-08-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
2021-08-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-07-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-06-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2021-06-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2021-06-16 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลบตำบลพระเสด็จ
2020-12-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-12-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-12-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-10-27 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-09-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-09-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-09-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-08-05 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง
2020-08-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-07-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-07-20 ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2020-07-09 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารทีว่าง
2020-06-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-06-22 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-06-10 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2020-03-25 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-03-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-03-13 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2020-01-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-01-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2020-01-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2020-01-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2019-12-13 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2019-09-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา
2019-09-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-09-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2019-09-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-08-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี พ.ศ. 2562
2019-03-22 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2019-03-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-07-10 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-07-09 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
2018-06-25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-06-20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2018-06-19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลืกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2018-06-13 ประกาศเชิญชวนบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2018-06-05 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่งท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง
2018-05-17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-03-29 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-03-29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา
2018-03-28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2018-03-26 ประกาศ เรื่องเลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม)
2018-03-26 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-03-20 รายชื่อผู้มัสิทธิสอบคนงานทั่วไป
2018-03-20 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ มี.ค
2018-03-20 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ มี.ค.2561
2018-03-06 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2017-07-21 ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2560

2021-12-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ 2565 (เพิ่มเติม) รายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2564


2021-12-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2564)
2021-11-29 เทศบาลตำบลพระเสด็๗ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565
2021-11-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-11-25 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูเปิด-ปิด และป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ หมู่ที่ 8)
2021-11-15 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-11-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2564)
2021-11-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
2021-10-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายทับ อ้นทองทิม ม.10 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์)
2021-10-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสายบ่อตาค้ำ (ตอน2) ม.10 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์)
2021-10-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี 2564
2021-10-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเชื่อมทางเข้าบ่อตาครูศรี ม.10 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์)
2021-10-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายรัง เมืองตุ้ม ม.10 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์)
2021-10-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2021-10-04 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2021-10-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 2
2021-10-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
2021-10-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2021-10-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2021-09-15 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2021-09-15 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
2021-09-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
2021-08-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ลงทะเบียนเดือนกรกฎาคม 2564
2021-07-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%
2021-07-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงืนอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3
2021-07-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
2021-06-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
2021-06-28 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
2021-06-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
2021-06-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2021-06-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2021-05-17 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร
2021-05-14 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ
2021-05-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
2021-05-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี 2564
2021-04-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตลิ่งต่ำ (ปั๊มตามี - บ้านพงกะชี ม.7,8 ต่อจากเดิม) ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์)
2021-04-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนเพื่อความปลอดทุจริตจากการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-04-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-03-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยายทิพย์ - คลองช้าง หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์)
2021-03-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดเล็กบ้านตลิ่งต่ำ (เกาะกลาง) หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์)
2021-02-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2021-02-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิมธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติิม)
2021-01-27 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน (บ้านเนินไม้แดง) ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์)
2021-01-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
2020-12-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020-12-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน (บ้านหนองเซา)
2020-12-09 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน2) หมู่ที่ 9)
2020-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิมธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
2020-10-22 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
2020-10-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องครัวและห้องน้ำ)
2020-10-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการขุดบ่อขยะฝังกลบ ม.5)
2020-10-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-09-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ (รอบประเมินครั้งที่ 1/2564 - 2/2564)
2020-09-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2020-09-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 2)
2020-08-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงทะเบียนเดือนกรกฎาคม 2563
2020-07-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กพร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ งวดที่ 1)
2020-07-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
2020-07-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2
2020-07-15 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
2020-06-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2020-06-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
2020-06-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศบาลตำบลพระเสด็จที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
2020-06-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดรับตรวจรับพุสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2 (ถนน คสล.จากบ้านนายแบน ขุดขำ - บ้านนายลือ ต่อจากเดิม) ม.5
2020-05-14 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงทะเบียนเดือนเมษายน 2563
2020-04-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
2020-04-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์)
2020-04-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงทะเบียนเดือนมีนาคม 2563
2020-04-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ลงทะเบียนเดือนมีนาคม 2563
2020-04-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน (บ้านร้องสมอ) ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์)
2020-02-25 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์)
2020-02-18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2020-01-16 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2562
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2562
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตแลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
2019-10-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
2019-10-25 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2019-10-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
2019-10-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1 ร่มเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์)
2019-09-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
2019-08-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-08-01 ประกาศเทศบาลตำบพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2019-07-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
2019-07-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2019-06-21 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน ศพด
2019-06-21 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเล็กเด็กบ้านตลิ่งต่ำ ภาคเรียนที่ 1/2561
2019-06-21 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก
2019-06-21 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
2019-06-20 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
2019-06-20 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำและภารกิจ
2019-06-20 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป
2019-06-20 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครู
2019-06-20 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
2019-06-20 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2019-06-06 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บและบันทึกข้อมูลประเมินความพึงพอใจประชาชน
2019-05-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนตำบล
2019-05-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2019-05-03 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
2019-04-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
2019-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.5
2019-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี พ.ศ.2562
2019-02-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตราการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดฝุ่นละออง
2019-02-14 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
2019-02-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่ิอง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2562
2019-01-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เพิ่มเติม) รายใหม่เดือนมกราคม 2562
2019-01-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
2019-01-25 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง (ตอน 2) ม.7)
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็ข เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
2018-12-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561
2018-11-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
2018-11-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-10-31 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง
2018-10-30 ประกาศสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
2018-10-29 ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
2018-10-19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2018-10-19 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส
2018-10-18 ประกาศ เรื่อง มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
2018-10-18 ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
2018-10-18 ประกาศ เรื่อว การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-05-03 ประกาศ เรื่อง การจัดลำดับคนพิการที่ต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยระดับตำบล ประจำปี 2561
2018-04-02 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2018-03-07 แผนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2017-08-04 ขอเชิญส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market Place Service Provider)
2017-07-20 ขอเชิญส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือก ในการจ้างก่อสร้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
2017-06-27 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

2021-10-25 ยกเว้นการจัดประชุมประชาคมกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องทิ่นเทศบาลตำบลพระเสด็จ


2021-10-25 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน เพื่อจัดทำแผนเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2021-10-25 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2021-10-25 รายงานผลการศึกษาปัญหาและความต้องการขอประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2021-04-22 รายงานการประชุมร้องเรียนโรงสีข้าวสหกรณ์ สาขาตลิ่งต่ำ ครั้งที่ 2
2021-04-22 รายงานการประชุมร้องเรียนโรงสีข้าวสหกรณ์ สาขาตลิ่งต่ำ ครั้งที่ 1
2021-04-20 รายงานสรุปผลโครงการการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2564
2020-10-19 ภาพกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน
2020-10-19 ภาพกิจกรรมการติดตามให้คำแนะนำแผนชุมชน ปี 2561-2565 (แผนชุมชน ม.5 และ ม.8)
2020-06-24 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ ครั้งที่ 4/2562
2020-06-24 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
2020-06-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของ อปท.
2019-06-25 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล
2019-06-25 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่10 บ้านหัวดุม
2019-06-25 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่9 บ้านเนินซ่าน
2019-06-25 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่8 บ้านตลิ่งต่ำ
2019-06-25 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่7 บ้านพงกะชี้
2019-06-25 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่5 บ้านห้วยไร่
2019-04-03 รายงานการประชุมประชาคมตำบล
2019-04-03 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่9 บ้านเนินซ่าน
2019-04-03 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่10 บ้านหัวดุม
2019-04-03 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่8 บ้านตลิ่งต่ำ
2019-04-03 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่7 บ้านพงกะชี้
2019-04-03 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่5 บ้านห้วยไร่
2019-04-03 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านพงกะชี
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านห้วยไร่
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านตลิ่งต่ำ
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านหัวดุม
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านเนินซ่าน
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนหมู่7
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนหมู่5
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนหมู่9
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนหมู่8
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนหมู่10
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชาคมชุมชนตำบล
2018-10-30 รายงานประชาคม ม10 เทศบาลเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.2
2018-10-30 รายงานประชาคม ม10 เทศบาลเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.2
2018-10-30 รายงานประชาคม ม9 เทศบาลเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.2
2018-10-30 รายงานประชาคม ม8 เทศบาลเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.2
2018-10-30 รายงานประชาคม ม7 เทศบาลเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.2
2018-10-30 รายงานประชาคม ม5 เทศบาลเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.2
2018-10-30 รายงานการประชุมประชาคมตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.1

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล