สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ ม.6,10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ ม.6,10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

18/07/2019

515

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล