โครงการ "กิจกรรมยกย่องเชิญชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ" ประจำปี 2562


โครงการ "กิจกรรมยกย่องเชิญชูเกียรติบุคลากรดีเด่น"

ด้านผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

...................................................................

1. โครงการ "กิจกรรมยกย่องเชิญชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ" ประจำปี 2562

2. คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและกำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

3. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความร่วมมือสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติราชการดีเด่น ตามโครงการ "กิจกรรมยกย่องเชิญชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ" ประจำปี 2562

4. ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

5. บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ "กิจกรรมยกย่องเชิญชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ" ประจำปี 2562

6. ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

02/08/2019

266

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล