ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

03/12/2019

256

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล