ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และรับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2563


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และรับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2563

04/02/2020

347

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล