ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นสตรีไทยดีเด่นปี 2563


ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นสตรีไทยดีเด่นปี 2563

21/02/2020

399

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล