โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 2563


โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 2563

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ พร้อมศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 2563

รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 2563

►รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

►รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 2563 กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

08/09/2020

169

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล