รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น (Local Peeformance Assessment : LPA) ประจำปี 2563


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น (Local Peeformance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

14/09/2020

253

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล