ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28/09/2020

210

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล