งานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563


งานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลพระเสด็จ

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจำปี 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/10/2016

230

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล