งานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564


งานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ (รอบประเมินครั้งที่ 1/2563 - 2/2564)

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดโครงสร้างราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลพนักงานครูลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การจัดบุคลากรลงในตำแน่งที่กำหนดในโครลการสร้างใหม่

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ตารางแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนทรัพยากรบุคคล

►คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ ที่ 69/2564 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564

►คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ ที่ 81/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

►คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ ที่ 82/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

►คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ ที่ 83/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญรักษาราชการแทนกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่สามรถปฏิบัติราชการได้ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

►คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ ที่ 84/2564 เรื่อง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

►คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ ที่ 115/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/10/2016

279

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล