ภาพกิจกรรมการติดตามให้คำแนะนำแผนชุมชน ปี 2561-2565 (แผนชุมชน ม.5 และ ม.8)


ภาพกิจกรรมการติดตามให้คำแนะนำแผนชุมชน ปี 2561-2565 (แผนชุมชน ม.5 และ ม.8)

19/10/2020

163

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล