ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิมธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติิม)


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิมธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติิม)

01/02/2021

187

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล