การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564

1. หนังสืออำเภอลับแล ที่ อต 0418/992 เรื่อง สรุปผลการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

2. หนังสืออำเภอลับแล ที่ อต 0023.15/ว 1211 เรื่อง การสัมมนา "ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564

3. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0023.4/ว 429 เรื่อง แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2564

4. แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

6. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

7. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำประงบประมาณ 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/10/2016

216

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล