ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563


ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งในการให้บริการการจัดการขยะมูลฝอย

ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ

รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีระบบการเบิกจ่ายเบี้ย รับเงินสดด้วยตนเอง

รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีระบบการเบิกจ่ายเบี้ย โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับเงินเบี้ยความพิการที่มีระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ รับเงินสดด้วยตนเอง

รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับเงินเบี้ยความพิการที่มีระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 

 

 

26/10/2016

149

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล