Q&A คำถามที่พบบ่อย


คำถาม : ขอความช่วยเหลือภัยต่าง ๆ อย่างรีบด่วนได้ที่ไหน

     ตอบ : โทร. 0-5547-9726 หรือ คลิ๊ก http://www.phrasadet.go.th/index.php/welcome/detail/1396/menu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คำถาม : แจ้งเรื่อง แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่ไหนบ้าง

     ตอบ : ติดต่อได้ช่องทางนี้ (คลิ๊ก)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คำถาม : จะสมัครงานที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้อย่างไร

     ตอบ : สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพระเสด็จ หัวข้อ ข่าวสมัครงาน (คลิ๊ก)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คำถาม : อยากทราบช่วงเวลาการรับชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีของเทศบาลตำบลพระเสด็จ

     ตอบ :

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อปท.แจ้งประเมินภายในเดือนเมษายน 2564 และผู้เสียภาษีชำระภาษีในเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564 และหากเกินกำนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถผ่อนชำระภาษีได้ถึงสิงหาคม 2564 (หากเกินกำหนดชำระเสียเบี้ยปรับตามกฎหมายกำหนด)

ภาษีป้าย ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน "หรือชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน"

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร 0-5547-9726 กด 2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คำถาม : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ โอนเงินหรือจ่ายเมื่อไหร่ วันไหน

     ตอบ : ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้นๆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/10/2016

150

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล