ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ  เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)

02/09/2021

37

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล