ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

15/09/2021

46

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล