สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเชื่อมทางเข้าบ่อตาครูศรี หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเชื่อมทางเข้าบ่อตาครูศรี หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

15/09/2021

47

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล