ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้ส่งเสริมธรรมาภิบาล"


ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้ส่งเสริมธรรมาภิบาล"

                    ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำสื่อเรียนรู้ส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ในรูปแบบวีดิทัศน์ จำนวน 6 ชุด ได้แก่

⇒  ชุดที่ ๑ สื่อเรียนรู้ส่งเสริมธรรมาภิบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “หลักความรับผิดชอบ” และ

⇒ ชุดที่ ๒ สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับ หน่วยงานของรัฐ จำนวน ๗ ตอน ดังนี้

                    ตอนที่ ๑ ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ

                    ตอนที่ ๒ ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

                    ตอนที่ ๓ ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน

                    ตอนที่ ๔ ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณของหน่วยงาน

                    ตอนที่ ๕ ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

                    ตอนที่ ๖ ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน

                    ตอนที่ ๗ ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

หรือรับชมได้ที่ "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์" https://ggde.nacc.go.th/ หัวข้อ "สื่อเรียนรู้"

29/09/2021

44

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล