แจ้งปฏิทินการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แจ้งปฏิทินการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

08/10/2021

71

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล