ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองคเจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน "เทียนส่องใจ" เน่องในวันเอาส์โลก ประจำปี 2564


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองคเจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน "เทียนส่องใจ" เน่องในวันเอาส์โลก ประจำปี 2564

20/10/2021

30

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล