คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน


2.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
3.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
4.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
5.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
6.การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
7.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
8.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
9.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.พานิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะ
12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพานิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเ
13.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
14. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
15.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
16.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
17.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
18.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
19.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
20.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
21.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
22.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
23.การแจ้งขุดดิน
24.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
25.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
26.การแจ้งถมดิน
27.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
28.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
29.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
31.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
32. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
33. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
34. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
35. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแ
36. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
37. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
38. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
39. การรับชำระภาษีป้าย
40. การรับชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน
41. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
42. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
43. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
44. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
45. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
46. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
47.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
48.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
49.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
50.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
51.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
52.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
53.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
54.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
55.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมต
56.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
57. การชำระภาษีบำรุงท้องที่

 

26/10/2016

701

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล