เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565

1. ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ข้อมูลพื้นที่และจำนวนประชากร

3. ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

4. ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล

5. การอนุมัติให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด

6. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเทศบัญญัติ 2565

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564

1. ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน้าที่ 1-98)

3. เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน้าที่ 99 - 198)

4. เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน้าที่ 199 - 236)

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563

1.ประกาศใช้เทศบัญญัติ ปี 2563

2. ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ 2563 หน้า 1-9

3. ส่วนที่ 2 ประมาณการรายรับ ปี 2563 หน้า 10-16

4. ส่วนที่ 2 ประมาณการรายจ่าย ปี 2563 หน้า 17-30

5. ส่วนที่ 2 ประมาณการรายจ่าย ปี 2563 หน้า 31-43

6. ส่วนที่ 2 ประมาณการรายจ่าย ปี 2563 หน้า 44-47

7. ประมาณการรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 48-74

8. ประมาณการรายจ่าย แผนงานบริหารงานการคลัง หน้า  74-86

9. ประมาณการรายจ่าย แผนงานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด หน้า 87-92

10. ประมาณการรายจ่าย แผนงานการศึกษา หน้า92-107

11. ประมาณการรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข หน้า108-125

12. ประมาณการรายจ่าย แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้า 125

13. ประมาณการรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 125-142

14. ประมาณการรายจ่าย แผนงานสร้างความเข้มแข็ง หน้า 142-145

15. ประมาณการรายจ่าย แผนงานศาสนาวัฒนธรรม  หน้า 145-148

16. ประมาณการรายจ่าย แผนงานการเกษตร  หน้า 148-151

17. ประมาณการรายจ่าย แผนงานงบกลาง  หน้า 152-155

18. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามแผนงาน  หน้า 155-177

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562

1. เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบปี 2562

2. หน้าปกเทศบัญญัติ 2562

3. อนุมัติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

4. ข้อมูลพื้นที่ประชากร

5. ส่วนที่ 1

6. คำแถลงประกอบงบประมาณ

7. คำแถลงงบประมาณจากรายได้

8. คำแถลงประกอบจ่ายจากงบประมาณ

9. ส่วนที่ 2

10. บันทึกหลักการและเหตุผล

11. รายจ่ายตามงานและงบจ่าย

12. ประมาณการรายรับ ปี 2562

13. รายละเอียดประมาณการรายรับ ปี 2562

14. ประมาณการรายจ่าย ปี 2562

15. รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปี 2562

16. หนังสือเทศบาลตำบลพระเสด็จ ที่ อต 54501/ว 195 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561

1.ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561
2.หน้าปกเทศบัญญัติ ปี 2561
3.สารบัญ
4.ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ
5.ส่วนที่ 2 หลักการและเหตุผล
6.ส่วนที่ 2 รายจ่ายตามงานและงบประมาณ
7.ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561
8.ส่วนที่ 2 รายละเอียดประมาณการรายรับ ปี 2561
9.ส่วนที่ 2 รายละเอียดประมาณการรายรับงบรายจ่ายทั่วไป ปี 2561
10.ส่วนที่ 2 รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2561
11.ส่วนที่ 2 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปี 2561
12.ภาคผนวก

 

26/10/2016

1141

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล