ประกาศกำหนดวันตรวการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพงกะชี้ - พระเสด็จ หมู่ที่ 7


ประกาศกำหนดวันตรวการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพงกะชี้ - พระเสด็จ หมู่ที่ 7

17/01/2018

479

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล