ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุ่งซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 10 บ้านหัวตูม ตำบลทุ่งยัง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุ่งซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็กหมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว ตำบลทุ่งยัง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุ่งซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็กหมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด ตำบลทุ่งยัง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


-ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงกะชี้-พระเสด็จ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระเสด็จ (ตั้งแต่ถนนลาดยาง สายบ้านนายน้อย  ชัยมงคล) หมู่ที่ 7,8 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


-ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 10 บ้านหัวดุม หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว


-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวดุม

07/03/2018

378

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล