มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อ


มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพระเสด็จ

ตั้งอยู่เลขที่ 99/11 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210

โทรศัพท์ 0-5547-9726 ต่อ 15 โทรสาร 0-5547-9727

Website : http:// www.phrasadet.go.th/ 

Facebook : ทต.พระเสด็จ อ.ลับแล  เพจ : เทศบาลตำบลพระเสด็จ อ.ลับแล

26/10/2016

547

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล